• Trang chủ
  • /
  • Đã triển khai
  • /
  • Các công trình của Bộ Quốc Phòng (Công ty CP Đầu tư & Xây lắp kỹ thuật hạ tầng PIDI)

Các công trình của Bộ Quốc Phòng (Công ty CP Đầu tư & Xây lắp kỹ thuật hạ tầng PIDI)

Các công trình của Bộ Quốc Phòng phục vụ nhiệm vụ chính trị, quân sự của đất nước. GOLDCUP rất vinh dự được đóng góp công sức trong dự án này.
Các công trình của Bộ Quốc Phòng (Công ty CP Đầu tư & Xây lắp kỹ thuật hạ tầng PIDI)
Các công trình của Bộ Quốc Phòng (Công ty CP Đầu tư & Xây lắp kỹ thuật hạ tầng PIDI)
Các công trình của Bộ Quốc Phòng (Công ty CP Đầu tư & Xây lắp kỹ thuật hạ tầng PIDI)
Các công trình của Bộ Quốc Phòng (Công ty CP Đầu tư & Xây lắp kỹ thuật hạ tầng PIDI)
Công việc
Vật liệu sử dụng
Thời gian
Địa điểm